Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


• Onze facturen zijn betaalbaar te Lichtervelde, binnen de 30 dagen na factuurdatum.


• Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd van 2% per maand.


• De BTW valt ten laste van de koper.


• Om geldig te zijn, moeten alle klachten, tenzij ze betrekking hebben op verborgen gebreken, ons toekomen uiterlijk op acht dagen na ontvangst van de goederen of beëindiging van de werken. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten ons toekomen binnen de acht dagen na ontdekking.


• In geval van betwisting is enkel de Vrederechter van Torhout of de Rechtbank van Koophandel van Oostende of de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge bevoegd.


• Alle briefwisseling en inningskosten, ook die van niet geaccepteerde wissels, zijn ten laste van de koper.


• Alle verzending, ook deze die franco geschieden, gebeuren op kosten en risico van de koper.


• In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag, zal ten titel van schadevergoeding als strafbeding een bedrag van 15% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit enkel om reden van deze vertraging, van rechtswege en zonder aanmaning.


• Bij niet betaling van een wissel wordt de volledige som opnieuw eisbaar.


• Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, ongeacht waar ze zich bevinden, blijven ze eigendom van de verkoper.